Ailddysgu

Sunday, 22 November 2015

Natur o gwmpas y dre

Dwi wedi parhau gyda’r arfer o fynd am drô yn y bore ar ddyddiau pan dwi ddim yn gweithio.  Y drefn ydy cerdded i lawr y stryd at y comin, wedyn ar draws y comin, i lawr stryd bach tuag at y bont a wedyn croesi i barc bach sydd yn arwain at yr hen fynwent a wedyn yn ol ar hyd lan afon arall, parc bach arall a.y.y.b.  

Ar ol gweld tylluan glustiog ar y comin, ryw fis yn ol, dwi wedi bod yn gobeithio gweld nhw eto a cael tynnu lluniau.  Ond erbyn hyn r’on wedi penderfynu bod nhw wedi mynd – tan bore LLun, pan welais i dylluan glustiog yn hela ar y comin, ond tro yma, gweld par!  Son am gyffro!  Beth bynnag, wnes i ddim lwyddo i gael llun – ‘roedd yn gynnar yn y bore, ac er fy mod yn medru gweld yr adar yn dda  trwy’r spyndrych, ac yn medru tynnu llun gyda’r iPhone – roedd angen lens teleffoto i gymryd llun, a gyda hwnnw, roedd y llun yn dywyll iawn – fel gwelwch chi. Ers hynny dwi ddim wedi gweld y tylluannod, ond dwi’n meddwl ein bod ni ddigon ffodus gyda’r adar sydd o gwmpas.  Mae’r cudyll coch wedi bod yn hela bron bob dydd dwi wedi bod ar y comin; hefo hon hefyd, dydy o ddim yn hawdd i fi cael llun da, ond dyma hi yn hedfan:Mae’r bras y cyrs i’w gweld ar y comin hefyd 


a mae’r creÿr glas i’w gweld yn aml wrth ac yn yr afon.  Does dim ond rhaid mynd ryw filltir a hanner i lawr y lôn i gyrraedd cae lle mae sgwarnogod i’w gweld eithaf  aml ac yn yr hen fynwent mae digon o loches, a byddaf yn gweld drwy bach, yn aml, yn ogystal a cnocell coed (weithiau), delor y cnau  a hefyd dringwr bach  (weithiau).  Heddiw roedd un wiwer yn brysu yn casglu brigau ar gyfer ei nyth, a’r fronfraith yn brysur yn bwyta’r aeron o gwmpas.  Yn sicr mae digon o aeron eleni, a hyd at hyn dan ni ddim wedi gweld adar yn yr ardd.  Ond heddiw, gyda’r barrug gyntaf, a’r tywydd oer, mi ddaethant yn ol I fwydo ar yr hadau yn yr ardd.


Dwi’n teimlo’n eitha ffodus i gael gweld yr holl fywyd gwyllt heb mynd rhy bell o gartref.

Sunday, 15 November 2015

Pigion

Rhywsut, does dim llawer o amser ar y funud, a felly ychydig o bigion yn hytrach na dim byd hirach. Yn yr ardd, mae'r gaeaf wedi dod, mewn rhai lefydd, beth bynnag, a mae'r dail ar y coed gellyg i gyd wedi mynd :


er bod ambell i goeden gyda dail o hyd:


O'r diwedd mae'r pupurau yn y ty gydr yn aeddfedu ac yn troi'n goch:


Ddoe, roedd hi'n pistillio bwrw trwy'r rhan fwyaf o'r dydd, ond ar ol i ni addo mynd a ci ein ffrind (sydd wedi torri ei goes) am dro, roedd rhaid mentro allan yn y glaw trwm a dyna fi a hi, ar y comin.  Teimlad da dod yn ol ar ol awr a cael bod i fewn gyda panad!


A gyda'r holl glaw ddoe, ro'n i'n falch iawn fy mod wedi llwyddo i blannu ychydig o garlleg dydd Gwener pan oedd hi'n sych.  Mae dipyn fwy i fynd i fewn unwaith mae'r tywydd wedi gwella, ond mae'n dda i ddechrau arni - gobeithio byddant yn iach y tro 'ma.

Tuesday, 3 November 2015

Hydref Hyfryd

Dwi ddim yn cofio cael hydref mor hyfryd.  Mae’r lliwiau wedi bod yn drawiadol iawn, a fel llawer o bobl eraill, mae’r camera, neu’r ffôn (yn fwy aml) wedi bod yn clicio.

Pan adeiladwyd y dre newydd, Milton Keynes, y weledigaeth oedd cael gymaint o goed, lle fedrwch gyrru trwy’r dinas heb sylwi, bron, bod dinas yna.  A rŵan, ar ol bron 50 mlynedd, mae’r lliwiau yn yr hydref yn wych.  Dyma sut mae o wedi bod yn y gwaith
A dyma lluniau eraill:


Ac yn yr ardd, dechrau’r blwyddyn ydy’r hydref: amser i baratoi a dechrau tymor newydd, ond dwi ar ei hôl hi.  Mae gwaith wedi bod yn brysur, dwi wedi bod i ffwrdd, a teulu wedi bod drosodd.  Ac eleni dwi wedi cynllunio cael llawer o fylbiau yn y gwanwyn a cyn hynny, hefyd, mewn potiau yn y tŷ.  Mae’r bylbiau ar gyfer yr ardd wedi mynd i mewn, yn cynnwys darnau bach o gennin Pedr i dorri i ddod i fewn i’r tŷ.  Mae’r tiwlipau yn aros a byddant yn mynd i mewn y mis yma.  Ond cyn hynny, mae rhaid plannu’r garlleg.  Ar ol i’r planhigion cael y rhwd, wnes i ddim tyfu nhw eleni; ond dwi am roi cynnig arall arnynt, a rhoi nhw i fewn i dir sydd ddim cael ei ddefnyddio ar gyfer y teul nionod o’r blaen.

Sunday, 25 October 2015

Robin goch yn y tŷ gwydr

Dwn im am bobl eraill, ond mae rhaid i fi fynd trwy'r holl lluniau dwi wedi cymryd a sydd ar y cyfrifiadur, a cael gwared o cyn gymaint a medrai, yn weddol aml.  Gyda camera digidol, fel pawb arall, dwi'n tynnu llawer mwy o luniau nag yn yr hen dyddiau, ac er bod rhai yn dda, mae na lawer sydd yn mynd i'r basged bach 'na yn nghornel sgrîn y cyfrifiadur.

Beth bynnag, bore ma, gyda'r amser wedi newid, ond wedi dyhuno yn eitha gynnar fel arfer, penderfynnais gwneud dipyn o sortio ar y lluniau.  Mi ddois ar draws un o'r cornel pellach yn y tŷ gwydr, yn ol ym mis Mai.  Dyma fo.


Llanast fel arfer, ond wrth edrych yn fwy fanwl, gwelais robin bach yn eistedd ar gefn y cadair sydd yna.

  Mi roedd 'na sbel llynedd pryd roedd robin yn dod i'r tŷ gwydr reit mal, ond dwi ddim yn cofio fo'n dwad eleni.  Beth bynnag, braf oedd gweld y 'deryn bach yn y llun.

Tuesday, 20 October 2015

Cerdded

Pedwar diwrnod o gerdded (y rhan fwyaf) yn yml Coniston (ardal y llynoedd).  Gwych.  Yn enwedig gyda’r tywydd yn sych, a’r dail yn troi lliw.  Mae gennyn ni hen ffrind (ffrind hen, hefyd, mae hi’n 95) yn byw yn agos at Coniston a bob blwyddyn dan ni’n mynd am trip bach.  A bob tro dan ni’n cyrraedd, dwi’n sylweddoli eto, fel o’r dechrau, mor hardd ydy’r ardal.  Y tro yma, wnaethon ni ddim fynd am dro newydd, ag un peth gyda’r hen ffefrynau ydy bod ni’n gwybod y ffordd a dim yn mynd ar goll, a dim yn gorfod edrych ar y map.


Dyma rhai o’r lluniau


Ar ein ffordd, heibio'r llyn i "Tarn Howes"


A mae gerddi "Monks Coniston" ar y ffordd.


A dyma'r llyn mynydd ei hun.  Mae'n lle boblogaidd, ond mae'r rhan fwyaf o'r ymwelwyr yn gyrru i fynny i'r maes parcio, ond yn colli taith hyfryd i fynny (ac i lawr).  Un hoff taith cerdded ydy taith o gwmpas Elterwater.  
Dyma'r olygfa ar ol dringo trwy'r coed


A dyma'r defaid "Herdwick" sydd yn perthyn i'r ardal.  Dwi wrth fy modd efo nhw.  Mae'r wyn yn eitha dywyll, fel y rhain - ac wrth tyfu, mae'r lliw yn newydd.
Saturday, 10 October 2015

Pigion o'r ardd

Am tywydd gwych dan ni’n cael ar y funud.  Ar ol dipyn o law (yn dilyn cyfnod digon sych) mae’r haul allan eto: dyma llun o’r tren ddoe pan oeddwn yn teithio i Shrewsbury i weld ffrind. (Dinas bach (neu dre?) dymunol iawn - ’rioed wedi bod o’r blaen).

Yn ol yn yr ardd mae digon i’w gwneud o hyd.  Gyda’r diwrnodau byr, dwi wedi bod yn tynnu plisg y cnau gyda’r nos - gymaint o gnau eleni: dyma’r cnau gwreiddiol…..a wedyn ar ol ’prosesu’ nhw….. 


wedi eu casglu….


Ac ar ol tynnu'r plisgyn allanol….


A'r plisgyn nesa'.

Cymryd oes - rwan dwi'n gwybod pam mae cnau yn ddrud yn y siopau!

Am ryw reswm, mae’r pry moron wedi cadw draw eleni yn yr ardd - o rywfaint o’r moron beth bynnag.  Fel arfer bydd rhaid tyfu’r moron yn y tŷ gwydr, ond mae rhain digon dda! 


Saturday, 26 September 2015

Cynyrch y hydref

Rywsut dwi ddim wedi llwyddo i flogio llawer yn ddiweddar.  Ond dwi wedi bod digon brysur: yn yr ardd fel arfer, ond hefyd yn mynd am ambell i dro i gasglu cynnyrch y hydref.  Roedd rhaglen Galwad Cynnar, wythnos diwethaf, yn ardderchog o ran syniadau am be i wneud gyda’r gwledd sydd o gwmpas ar y funud.  A llawer o’r syniadau, wrth gwrs, i’w wneud a jîn ffrwythau, neu fodca!  Dwi ddim yn hoff o fodca o gwbl, felly jîn amdani!  

Mae ’na ddigon o eirin tagu o gwmpas, ac am ei fod yn gynnar yn y tymor, dwi wedi rhoi be dwi wedi casglu hyd at hyn yn y rhewgell.

Hefyd mae’n weld  yn dymor dda am gnau.  Digonedd ar y coeden yn y ’berllan gerila’, a ffrind hefyd wedi dod a rhai oedd hi wedi casglu.  


Dwn i ddim lle: mae’r wiwerod yn mynd a’r rhai gwyllt i gyd, yn aml.

Mae o wedi bod yn hyfryd beicio i’r gwaith gyda’r haul allan a’r coed yn troi eu lliw, ond bydd o ddim mor hyfryd beicio adref gyda’r nos yn dod mor gynnar.  Dyma rhan o'r llwybr dwi'n cymryd.Ond heddiw, clirio a twtio’r tŷ gwydr bydd y peth gyntaf ar y rhestr, a symud y planhigion bach salad i rhoi dipyn o le iddynt.