Ailddysgu

Sunday, 13 July 2014

Yn ol yn yr ardd: cnwd cynnar

Cnwd Cynnar 
(Neu Gynnar? Cywirwch fi, plîs!)  Beth bynnag, ar ol bod i ffwrdd am ychydig o ddyddiau, pan ddes yn ôl - roedd gymaint o’r ffrwythau yn barod, neu ar fin bod yn barod.  Dyma mafon a rhai aeron las (?? blueberry).  Dydyn nhw ddim wedi bod mor dda eleni - ond wedi
dweud hynny, dan ni ddim wedi gorffen y rhai yn y rhewgell!

Ac ylwch be oedd ar y mafon - yn gafael yn dyn!


A dyma’r eirin cyntaf:  Czar ydy’r rhain - a mae nhw’n flasus.  


Dydyn nhw ddim yn barod eto - ond mi fydda nhw yn fuan - a   mae gennyn ni rhai sydd o hyd yn y rhewgell.  Felly, amser i fwyta nhw i fynny. (Dwi'n hoff o goginio nhw mewn gwin)

A dyma’r siap sydd ar y ffrwythau eraill. 
 I  gyd yn dod ymlaen yn dda.  Dydy’r gellyg ddim yn edrych mor dda: un problem gyda tyfu ffrwythau organic - mae gymaint o glefydau mae nhw’n medru cael - a fel arfer - yr ateb (onibai eu bod nhw’n edrych yn ddifrifol ydy laisser faire.

Friday, 4 July 2014

Y taith i'r gwaith

O’r diwedd, mae’r glaw yn disgyn a dwi’n falch.  Ar ôl penwythnos stormus, gyda glaw trwm a wnaeth ddim fynd i’r pridd, cawsom wythnos sych, haelog a poeth.  yr wythnos diwethaf.  Mi roedd hwn yn ardderchog am beicio i’r gwaith, ond dim mor dda i’r ardd, ac erbyn nos Iau roedd rhaid dyfrio’n ddrwyadl.  Felly dwi’n croeso’r glaw heddiw, dydd Sadwrn.  Cael aros yn fy ngwely yn sgwennu hwn a, mewn munud, yn gwrando ar Galwad Cynnar.  Da, te? (Ond gan fy mod yn gwrando ar iRadio mae'r rhaglen yn mynd a dod wiethiau)

Dwi wedi tynnu ambell lun wrth teithio i’r gwaith.  Fel fy mod wedi dweud o’r blaen, mae’r taith (ar beic) yn bleser am y ran fwyaf.  Dwi’n mynd heibio ddwy lyn, “Tongwell“ a “Willen“ a mae o’n werth gweld pa adar sydd ar y ddwy.  Wedyn, ar hyd yr afon.  Felly dwi’n edrych allan i weld beth sydd o’r gwmpas.  Yr wythnos yma, sylwais bod mor wenoliaid gyffredin yn eistedd yn yml un llyn, a tynnais ambell llun.  Dyma un ohonnyn nhw:


A dyma rhai o'r adar bach sydd o gwmpas:


Elyrch bach a


cywion hwyaden gyda'u mam

A dyma un o’r blanhigion sydd i’w gael ar hyd yr afon.


Dydy o ddim yn gyntefig, a mae o wedi dod i fod yn broblem,  “Himalayan balsam“ yn Saesneg: oes enw Cymraeg? Yn bendant mae nhw'n ffynnu ger yr afon.

Sunday, 29 June 2014

Nantgwrtheyrn: Tre'r Ceiri a'r Cwrs

Dwn i’m lle mae’r amser wedi mynd ers dod yn ol o’r Nant ychydig dros wythnos yn  ôl, ond wrth gwrs mae llawer o amser yn mynd gyda’r ardd - a digon i wneud ar ol bod i ffwrdd am wythnos.  A mae gwaith yn brysur hefyd.  Beth bynnag, dwi eisiau cofnodi dipyn am y cwrs ei hun ac am Tre'r Ceiri.

Ond tair diwrnod parodd y cwrs, ond mi aethon ni i’r Nant ar y dydd Sul a felly cawsom dydd Llun yn rhydd i wneud beth mynon - a wnaethon ni ddim adael tan bore Gwener.  Gan fod yr haul allan a’r tywydd mor braf, cyfle i gerdded i Dre’r Ceiri ar y ddydd Llun felly.  Rhaid dweud, wyddwn i ddim bod y lle mor agos.  O’r maes parcio ar ben y bryn (ryw 25 minud mwy o’r Nant ei hun), mae’r taith cerdded yn cymryd llai nag awr i gyrraedd Tre’r Ceiri (gan cynnwys colli’r llwybr unwaith - a dim yn mynd yn gyflym).  Dach chi’n gwybod sut dach chi’n cael llun yn eich pen am rywun neu rywle, a dydi’r realiti ddim byd tebyg?  Dwn i ddim yn union be r’on i’n disgwyl, ond dim be welson ni.  Mae’r olion yn wych, gyda’r waliau mewn llefydd reit uchel - tair troed, efallai?  A mae'r tai yn agos iawn at eu gilydd - felly cymuned glos efallai, ond efalla mai ond aros yna rhan o'r amser oedden nhw.  Beth bynnag, dyma dau o’r lluniauyn dangos olion dau o'r tai:A mae na tyllau bach wedi cael eu gnweud mewn rhai o'r cerrig, fel yn y llun nesaf:


A dyma mynedfa:

A’r golygfeydd! Gan fod ni yna yng nghanol y dydd, doedd y golau dim yn dda iawn am tynnu lluniau - ond mi gerddais i fynny eto ar y nos Fawrth, yn  dechrau tua hanner awr wedi saith, a felly roedd y gloau llawer mwy gynnes.  Nes i ddim fynd reit i’r copa tro yma, ond dyma rhai o’r lluniau o’r nos Fawrth.  (Felly dim o'r copa ond nes i lawr):

Mae’n anodd meddwl o le fwy hyfryd i eistedd, gyda’r haul yn dechrau mynd i lawr.

A roedd y cwrs ei hun yn ardderchog hefyd.  Mi wnaethon dipyn am Gymraeg Ddoe a Heddiw, mewn tri rhan - diddorol iawn,    cryn dipyn am farddoniaeth, a trwy hyn, mi ges i fy nghyflwyno i feirdd gyfoes nad o’n i’n gwybod amdanyn nhw: digon o drafod: hoff caneuon a llyfrau. Hefyd cawsom ymweliad gan Siân Northey (awdures Yn y Tŷ Hwn a llawer o lyfrau eraill), a trafodiaeth difyr am ei llyfrau hi a llawer o lyfrau eraill, a gan Menna Medi yn siarad am ei barddoniaeth.  Felly gwibiodd y dyddiau heibio.

Sunday, 22 June 2014

Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn: natur

Mi ges i amser mor dda yn y Nant fel dwi ddim yn gwybod lle i ddechrau ar y post yma!  Efalla DIM gyda'r cwrs (a oedd yn ardderchog!) ond gyda'r natur.  R'on yn gwybod ei fod yn safle gwych - ar ol cerdded ar yr arfordir yna yn ol ym mis Ionawr - ond wyddon i ddim ei fod o mor, mor ardderchog.  Felly, efallai arwydd da oedd gweld y llwynog wrth i ni gyrraedd nos Sul diwethaf.  Yn fama, yn Milton Keynes, mae'r llwynogod i'w gweld yn y ddinas yn arferol, yn enwedig gyda nos.  Mae boblogaidd mawr o gwningod, a fel mewn dinasoedd eraill, bydd y llwynogod yn chwilio am fwyd ymysg sbwriel.  A dyna be 'roedd y llwynog yma yn gwneud.  Ond rhan o'i gynffon a'i gefn sydd i weld.


A dyma fo ar ol cael tamaid o fwyd:


Roedd llawer, llawer o adar o gwmpas hefyd, yn cynnwys: brain goes goch; cigfrain; y ddringwr fach; llwydfron, yr ehedydd; y siglen fraith; gwennoliaid a gwennoliaid y bondo (ac adar cyffredin eraill).  Mae rhai o'r rhain yn gyffredin yn lleol, hefyd wrth gwrs, ond dim, wrth gwrs, y frain goes goch.  Roedd rhaid cerdded i fynny'r bryn i drio cael lluniau. a mi roedd o'n oer a gwyntog.  Dydy'r lluniau ddim yn dda, ond roedd yn fraint cael gweld yr adar yma.


Felly roeddwn yn falch fy mod i wedi mynd gyda'r sbinddrych dda, a'r camera 'gorau'.  A dyma ddau lun arall, o'r llwydfron (rhyfedd te, gan gwyn ydy'r bron?) a'r gwennol:

Sunday, 15 June 2014

Cwrs undydd, ffrwythau'r ardd - a mynd am daith

Mi ges i ddiwrnod hyfryd ddoe.  I ffwrdd i’r Ganolfan Cymry Llundain am gwrs undydd Cymraeg.  Mae Gwen yn dysgu lefel pedwar, a dwi’n ddiolchgar iawn: cymysgedd da o siarad, trafod a gramadeg.  Gyda Gwen, mae gramadeg hyd yn oed bron yn hwyl - ac yn sicr, mae hi’n werth da ati - felly diolch Gwen!

A wedyn yn ol ir tŷ, a trio cael dipyn o drefn ar yr ardd am ryw awren.  Mae’r rhan fwyaf o’r mefus yn barod rwan - felly, be well na ddiwrnod o Gymraeg a risoto ffa llydan (fy ngŵr wnaeth o) a mefys i ginio?


Mae safon y mefus yn amrywiol eleni - a’r malwod wedi cael hwyl - ond mae’r rhan fwyaf yn flasus ofnadwy:

A heddiw dwi’n myd i Gaernarfon, lle dwi’n cyfarfod fy ffrind Gareth, a bydd y ddau ohonon ni yn myn ymlaen i Nant Gwrtheyrn i wneud wrs gloÿwi iaith, yn dechrau bore Mawrth.  Dwi’n edrych ymlaen gymaint  - dwi fel plentyn bach.  

Saturday, 14 June 2014

Arbrawf Bach

Ar y tren yn dod yn ol o'r Ysgol undydd yn Llundaid. Dydd gwych fel arfer ac isio gweld os medrai wneud vofnodi o'r ffon symudol

Tuesday, 27 May 2014

Ymweliad i Helmsley

Mi es i i briodas nai fy ngŵr dros y gwyl banc yn Helmsley yn swydd Efrog.  Roedd y briodas amser cinio dydd Sul, felly dipyn o galifantio ar fore dydd Sul a darganfod bod na ardd gwych gwych:  pedair acer o ardd a oedd unwaith yn rhan o’r stad mawr sydd drws nesa i’r dre (yn Duncombe Park).  Ac er bod y tywydd ddim yn ddymunol iawn, doedd yna ddim glaw yn ystod ein ymweliad.  Dyma ychydig o luniau o’r ardd - gardd sydd wedi cael ei adfer yn eithaf ddiweddar gan gwirfoddolwyr gyda tai gwydr enfawr a muriau fawr o gwmpas.  
A mae’r ardd wir yn hyfryd, gyda dolydd, gwenyn a ieir, a phlanhigion a llysiau gwych fel y ffa llydan yn y llun yma.


Mae'r dre hefyd yn hardd iawn, ac yn hanesyddol: 'roedd y hotel yn fodlon iawn i'r ci cael gyda ni a gobeithio gawn ni gyfle i wneud ymweliad arall.