Ailddysgu

Monday, 2 May 2016

Cuddiad


Dwi wedi dod ar draws sawl annifail yn cuddiad yn ddiweddar.  Yn gyntaf, y llyffantod yn y pwll yn y ardd.  Mae na lechen wrth ochr y pwll -  ac yn cuddiad o dan y lechen, ryw 6 llyffant (rhai wedi dengyd erbyn cymryd y llun!).  Da gwybod bod bywyd yn y pwll  yn iach.A dim yn bell o’r gwaith, mae rhai creaduriaid yn cael eu cyfrif wrth rhoi darn o haearn rhychiog i lawr a gweld be sy’n cuddio o dan y haearn.  Tynnais un darn o heart rhychiog i weld neidr gwairAc o dan un arall, llygoden bengron goch (dwi’n meddwl!: mae Llyfr Natur Iolo yn dweud ei fod yn hawdd gwahaniaethu rhwng hon (bank vole, yn Saesneg) a llygoden bengron y gwair (short tailed vole) o achos y ffwr cochfrown a’r gynffon weddol hir) ac yn bendant, roedd ffwr y llygoden yn gochfrown a’r cynffon yn weddol hir...(er ei fod yn anodd gweld maint y cynffon yn y llun).Mae ’na greadur arall yn cuddio yn yr ardd, yn y bin compost!   Weithiau pan dwi’n llenwi’r bin mae llygoden bach yn rhedeg i ffwrdd - o dan y compost.  Dwi’n meddwl mai llygoden y coed ydy hi, ond hyd at hyn, dydy hi ddim wedi aros digon hir i fi dynnu llun.

Wednesday, 20 April 2016

Diwrnod braf yn yr ardd

Mae o wedi bod yn ddiwrnod ardderchog, heddiw, a mi r'on yn ol ar y beic yn mynd i'r gwaith.  Dyma coeden ceirios ar y ffordd i'r gwaith:


A'r cenin pedr hwyr o flan goedwig fach, hen, dwi'n mind heibio:


Ond falla'r rean gore o'r dydd oedd y prynhawn pryd r'on i'n ol gartref (dwi ond yn gweithio hanner dydd ar ddydd Fercher) ac yn yr ardd.  Gymaint i'w gwneud yn yr ardd, ond penderfynnais gweithio ar wely bach: tynnu rhywfaint o chwyn, rhoi compost arno fo a rwan mae hadau betys a spigoglys wedi mynd i fewn.  Gwrando ar hen bodlediad o 'Galwad Cynnar' tra'n gweithio.  Yn y ty gwydr, rhoi fwy o letys i few.  A r'on i heb sylwi bod blodau'r coed gellyg allan, yn edrych mor hardd, hyd yn oed gyda'r golau yn mynd, 8 o'r gloch gyda'r nos:


Ond cyn iddi hi nosi, a cyn cinio, es am dro bach ar y comin, ac ar ol ddiwrnod mor braf, r'oedd y golau yn anhygoel (ond dydy hyn ddim yn dangos rywsut yn y llun):


Ond dim son o'r dylluan glustiog.  Dwi'n edrych bob tro, rhag ofn ei weld.  Mi ges i luniau dda ohoni hi bore Sul:
Ac efallai, erbyn hyn, mae hi wedi hedfan yn ol i Scandinafia.

Tuesday, 12 April 2016

Y dylluan glustiog

Mi ddes i arderf o'r gwaith yn gymharol gynnar heddiw - a felly allan am dro ar y comin, gyda'r ci.  Pnawn braf, haelog, ac ar ol crwydro o gwmpas (a rhedeg ar ol y hwyiaid ar y pwll bach - y ci dim fi), gwelais y dylluan glustiong.  R'on i'n meddwl ei fod wedi mynd - ymwelwyr dros y Gaeaf ydyn nhw, o be dwi'n dallt, ond na, r'oedd fy ngwr wedi gweld o echddoe a dyma fo (neu hi) un hela, tua 6.30.  Ond anodd iawn cael llun da - rhy bell am un peth.  Ond gobeithio medrwch chi gweld yr aderyn yn hedfan.
Monday, 11 April 2016

Arbfrofi eto - bywyd gwyllt lleol

Dwi'n trio (o hyd, ac eto) i roi lluniau i fewn i'r blog.  Rhywbeth roeddwn yn medru gwneud gyda'r hen gyfrifiadur a'r fersiwn hen o 'iPhotos'  Ond rwan, dwi ddim yn gweld sut i wneud o.
Felly demo ymdrech arall!


Ac o'r diwedd wedi llwyddo.  Felly, dyma hwyaden ddanheddog (ac am lond ceg!).  Mae'r hwyiaid yma i'w gweld ar yr afon lleol yn y gaeaf, weithiau.  Welais i ddim un llynedd, ond ddoe welais i par, a heddiw roeddent yna o hyd, wrth yr afon.  Mae nhw'n adar nerfus ac yn hedfan i ffwrdd, yn aml, ond roedd rhain yn eistedd wrth yr afon am dipyn bach.  Aderyn hardd diwn - ac o be dwi'n dallt, ar ol cymharu, mae'r gwrw (dyna be sydd yn y llun yma) yn hedfan i ffwrdd - yn gadael y wlad - ac yn gadael y gwaith o fagu'r cywion i'r hwyaden benywaidd.  Felly, yn yr haf, ond y gwrywaidd sy'n cael ei gweld.

A falle bod y drefn yn ddigon debyg yn Ffrainc, hefyd, oherwydd gwelson digo o'r hwyaid yma, llynedd, yn Besancon, ond hwyiaid benywaidd oeddent i gyd.  Dwi'n eitha hoff ohonynt - yn enwedig hon, sydd yn edrych fel hwyaden 'pync'!
A pythons diwethaf es gyda ffrind i chwilio am fadfall ddwr gribog - great created newt.  Mae'r rhain yn brin dros yr hell glad, ond mae llawer ohonyn nhw yn byw yn Milton Keynes.  Ond cawsom dim lac nos Fercher.  Roedd llyffantod dadafennog i'w gweld yn cymharu:Ac arwyddion o'r dyfrgi wedi ei gadael ar ol, hefyd.  Dwi erioed wedi gweld un ond mae nhw wedi cael eu gweld yn y llynoedd yn y warchodfa natur.  A llun o baw dyfrgi ydy hwn!


Thursday, 7 April 2016

Dechrau yn yr ardd

Dwi wedi bod wrthi yn dechrau hau yn ddiweddar.  Yn y ty gwydr, mae hadau tomatos, aubergines, a pupurau wedi mynd i fewn:

Mae'r tywydd yn parhau yn oer, ond mae pethau yn dod ymlaen yn yr ardd:mae'r shalots wedi mynd i fewn ac ond ychydig o'r tatws sydd ar ol i gael eu blannu.  Wrth baratoi'r pridd, mi wnes i glirio'r pannas ola:A cawl pannas oedd y canlyniad:


Mae'r cenin yn dod i ben, hefyd.  Dim ond ychydig ar ol, ond yn cynnwys rhai digon da:


Monday, 28 March 2016

Dwi'n casau cyfrifiaduron weithiau! A'r penwythnos Pasg

Felly, dyma sut aeth pethau.  Deffro'n gynnar a meddwl postio i'r blog.  Erioed wedi ei gnweud ar y gyfriadur newydd (MacBook) a chostiodd y byd a cymerodd bron flwyddyn i gael y pres at ei gilydd.  Cyn cyrraedd y blog, me ges i fy ofyn os oeddwn isio derbynnu 'update'.  Ia meddaf i - MOR DDINIWED! yr ateb anghywir!  Rwan, gyda'r 'operating system' newydd, medraf i ddim rhoi llun i'r blog.
Felly dyma fi yn ol at yr hen gyfrifiadur, sy'n cymryd oriau i wneyd bobeth ond dwi'n meddwl bydd o'n gweithio yn fama.  Gad i ni weld.
Dyma rhai o be dwi wedi bod yn gnweud dros y Pasg, felly.

Do mi ddoth yr 'Easter Bunny' -  a darganfod twll reit addas mewn coeden: oes Cwningen Pasg yn Gymraeg? (Doedd fath beth ddim yn bodoli pan o'n i'n blentynA mi wnes ddechrau ar ddarllen y pecyn o lyfrau a ddaeth cyn y Pasg.
Y gyntaf oedd Dan Gwmwl Du.  Gwych! Mae John Alwyn Griffiths yn awdur gwych.  D'on i ddim wedi sylwyddoli ei fod wedi sgwenny llyfr yn ddiweddar - a dwi'n edrych ymlaen at y nesaf.  "Dan" be fydd hwnny tybed?A wedi mynd ymlaen gyda Chwynnu - dim cweit mor dda - ond yn cadw fy sylw yn sicr.  Yr unig beth - pam mae gymaint o awduron Cymraeg yn sgwennu am pobl "y Cyfryngau'? Does dim diddordeb yn ei bywydau gen i.

Dros y Gwyl Banc, buodd fy merch yng Nghyfraith yn gweithio, a felly, roedd y wyrion gyda ni dydd Gwener, ac er y tywydd gwych, doedd dim llawer o gyfle i arddio, ond serch hynny, ddoe mi tynnais y gwsberen o'r rhewgell a mi wnes hyfen ia gyda'r peiriant newydd - dyma dechrau'r proses.  R'oedd yn iawn hefyd, er bod y teulu yn dweud ei fod mwy fel yogwrt wedi rhewi.  A fel gwelwcy, mae rhai o'r cennin yn yr ardd yn dda i dim.  Cyfuniad o dywydd sych sych pan o'n i'n trawsblannu nhw a gaeaf mwy ofndadwy.
Dan ni'n trio cefnogi'r tafarn lleol, a fel dach chi'n gweld, mae'r ci yn mynnu mynd i fewn - ond dim ar 10 o'r gloch ar fore Sadwrn!
A dyma'r plant yn ol heddiw - oherwydd bod y nain a taid arall a oedd am eu warchod heddiw yn sal.  A'r unig rheswm dwi wedi medru postio i'r blog 'pnawn 'ma ydy bod y ddau yn cysgu ar y soffa ar hyn o bryd.

Dros y penwythnos - cais 2

Mae penwythnos y Pasg yn amser i blannu tatws, yn draddiodadol.  Diolch i asgwrn y graig, ges i bwniad back i wneud hyn.  Ond, dydy'r ardd ddim wedi cael ei pharatoi eleni - dim digon beth bynnag.  Serch hynny, llwyddiais i roi un res o datws i fewn.  (A dwi'n dal ddim yn medru rhoi'r llun i fewn am ryw reswm - aaaa!)  Hwyrach, falle!

Yn y ty gwydr, dii wedi plannu ychydig o salad, a wedi clirio rhai o'r pridd, llnau rhai o'r potiau a rhoi dipyn o dail i fewn i'r pridd, felly mae pethau'n dechrau symyd yn araf bach.

Ac er ei fod hi'n mis Mawrth, dwi ddim wedi gorffen Y Cynllyn.  Dwi'n trio cylchdroi'r llysiau - i ryw raddau beth bynnag.  Fel arfer mae ,na Cynllyn Mawr - ar y bord yn y gegin, ond dim eto ellens.  Dai wedi sicrhau bod y tatws mewn gwely gwahannol a dyna fo.

Ac ar ol dydd perffaith dydd Gwener, pryd roedden yn edrych ar ol y wyrio yn y prynhawn a felly dim yn medru garddio, daeth y glaw, a'r gwynt, a'r teulu draw i gael ginio Pasg.

Ond dim mwy nes i fi datrus yr hen problem lluniau 'ma!