Ailddysgu

Monday, 6 July 2015

Hampton Court ac ein gardd ni

Aethom gyda ffrindiau o’r grŵp llyfrau MK, i’r sioe blodau yn Hampton Court dydd Gwener diwethaf.  Diolch byth roedd y tywydd ddim mor boeth ag ar y ddydd Mercher gynt.  Hefyd, yn anhebyg i Chelsea, gan fod y lleoliad mor fawr, roedd yn bosib gweld y gerddi - i rai rannau beth bynnag, er bod y lle yn llaw bobl.  

Felly mwynhais gerddi fel y rhai islaw:
Ac wrth cerdded yn ol, aethom heibio’r gardd llysiau Hampton Court - dwi wastad yn hoff gweld hen gerddi yn llawn o lysiau a ffrwythau.
Ac yn ol yn ein gardd ni, mae’r nionod wedi aeddfedu, dwi’n meddwl, ac yn barod i ddod allan.  Dyma un:


A dwi wedi dechrau ar y cennin.  Dyma’r planhigion sydd wedi tyfu o’r hadau:


A dyma rhai ohonyn nhw dwi wedi symud i’w gwely newydd.  


Llynedd cawsom fawr ddim o gennin, oherwydd y tywydd poeth a sych a ddaethod ar ol i ni fynd i ffwrdd - a neb i ddyfrio’r cenin a oedd wedi cael eu osod yn y gwlau newydd.  Felly eleni, dan ni yma am bron bythefnos, a gobeithio cawn roi ddigon o dwr i’r planhigion i gadw nhw’n iach. 

Sunday, 28 June 2015

Yn ol yn yr ardd: mafon

Daethon yn ol, neithiwr, ar ol bron wythnos i ffwrdd yn Besançon, yn Ffrainc.  (Dinas gwych, hardd, gyda ymrwymiad i bio-diversity.  Ac efalla bydd mwy am Besancon yn y man).  Fel unryw arddwr, roeddwn yn gobeithio bod yr ardd mewn cyflwr da wrth dod yn ol, enwedig ar ol tywydd sych.  Doedd dim eisio poeni.  Roedd fy mab wedi gwneyd yn dda gyda'r tŷ gwydr, a popeth yn edrych yn iawn.  Tra yn Besançon, roedd rhaid (!) mynd i un neu ddau Boulangerie, i weld be oedd yna, a blasu'r  cynnyrch.  Un peth prynais oedd 'Tartelette Froamboise' (dwi'n meddwl dyna roedd yr enw).

Dyma rhai o'r cynnyrch ar gael:A dyma be brynis i:


Mi lwyddais i gymryd llun cyn sglaffio fo.  Mi roedd hi mor dda - a dim rhy felus.  Dwi erioed wedi pobi tarten fel 'ma - ond mae bwyta hon wedi rhoi ysbtydoliaeth - a falle mi fyddaf yn trio cael riseit a gweld sut bydd ein mafon ni yn blasu wedi eu rhoi mewn tarten fel hyn.  Dydy nhw ddim mor dda eleni - mae'r tywydd wedi bod mor sych, ond mae na ddigon ar gael i drio gyda tarten bach, os gai amser.

Saturday, 20 June 2015

Dim llawer o amser i flogio yn ddiweddar, felly dyma ychydig o luniau.  


Cyw gŵydd Canada, dim yn bell o’r gwaith. Mynd heibio nhw ar y beic….dwi ddim yn or-hoff o’r gŵyddau yma, ond mae’r cywion yn ddel iawn.  


A dyma robin goch yn yr ardd, neithiwr.  Daeth hwn (neu hon) yn weddol agos tra roedden ni yn bwyta cinio.     


Dyma aderyn arall sydd yn byw yn yr ardd - llwyd y gwrych.  Dwi’n meddwl bod nyth yma ond dwi ddim wedi ei weld o - eto beth bynnag.

Yn y perllan mae rhai o’r coed yn edrych yn iach, ac y ffrwythau yn dod.


ond dydy eraill, fel hon, ddim yn edrych mor dda.  Mae o wedi bod yn sych iawn - a falle os dan ni’n cael dipyn o law, bydd hi’n gwella


Monday, 8 June 2015

Methiant… a llwyddiant

Yn yr ardd, mae o wedi bod yn wanwyn anodd. Oer a gwyntog, tan ddiweddar.  A’r pridd yn cael ei sychu gan y gwynt, hyd yn oed ar ol gawodydd drwm.  Felly, dyma sut mae’r panas yn edrych:


Dim un wedi dod i fynny - a dwi wedi gwasgaru’r hadau o leiau ddwywaith, efallai mwy….
Dydy’r ffa ddim llawer gwell, ond ambell un wedi dod i fynny.  Ond mae’r planhigion a aeth i fewn yn yr hydref, neu yn gynar, yn wneud yn dda: y nionod, a’r ffa llydan a’r sialots.  

Rhois gynnig ar flodfresych eleni hefyd - a roedd y planhigion yn wneud yn dda am ychydig o ddydiau, tan i’r sguthanod fwyta nhw.  Mae par o’r adar yma wastad  yn yr ardd, a mae nhw yn bwyta fel d’wn i’m be - mae rhaid rhoi rhwyd ar bopeth fel bresych ac yn y blaen.

Dwi wedi cael wythnos brysur a hyfryd gyda ffrind a oedd draw o America, ac un o uchafbwyntiad yr wythnos oedd mynd i Otmoor - gwarchodfa RSPB ddim rhy bell o Rydychen, felly ryw awr i ffwrdd i ni.  Dwi erioed wedi bod o’r blaen, a mae o’n le hyfryd iawn, a heddychol.  Un o’r adar gyntaf i ni weld oedd y turtur.  Mae hon ar y rhestr goch: un o’r adar lle mae’r niferoedd wedi gostwng yn ofnadwy.  Dwi erioed wedi gweld un o’r blaen.  Dyma rhai luniau, yn cynnwys rhai o’r turtur a'r bod y gwerni (marsh harrier) - ond mae rhain braidd yn bell i ffwrdd. 

Labels: , , ,

Monday, 25 May 2015

Gwyfynod Gwych

Mi es i’r gwarchodfa bore  ddoe, a mi wnes i gyfarfod gyda un o’r naturiaethwyr sydd yn arbennigwr mewn gwyfynod – felly es efo fo pan oedd yn edrych i weld be oedd wedi dod i’r trapiau gwyfynod dros nos.  Mi wnes i synnu i weld pa mor hardd roedd rhai ohonyn nhw – fel  y cathfwyn yma:


Dim lliwiau arbennig, ond patrymau diddorol a prydferth.  Dyma un arall hardd – y brychan gwyrdd:


a dyma un arall diddorol – dwi’n meddwl mai gwalchwyfyn y poplys ydy hwn – poplar hawkmoth:


Ac i orffen, un a oedd yn edrych yn union fel darn o bren bach – a dwi wedi anghofio ei enw!


A wedyn yn ol i’r ardd, cyn i’r glaw dechrau……..

Mae mis Mai wedi bod yn hyfryd yn yr ardd; yr unig broblem ydy’r tymheroedd.  Mae o wedi bod yn oer yn ddiweddar.  Serch hynny, mae’r blodau yn edrych yn dda, o hyd, ac y llysiau yn dod ymlaen hefyd rŵan.  Dyma rhai luniau ddiweddar.

Mae’n amser i gael bopeth sydd am tyfu eleni i fewn,  a dwi’n meddwl fy mod i wedi llwyddo gyda’r rhan fwyaf, er bod planhigion fel courgettes  yn dechrau eu bywydau yn y ty gwydr, fel bod nhw’n cael eu gwarchod rhag y malwod, ac yr un peth gyda’r squashes.  A fel gwelir isod, o'r diwedd dwi wedi rhoi'r tomatos yn ei lle yn y tŷ gwydr: dwi wedi bod yn defnyddio y quadgrow, sydd i'w weld yn y llun isod a sydd wedi bod yn ardderchogDwi’n edrych ymlaen at y ffa llydan, sydd bron yn barod, a’r rhain bydd y llysiau gyntaf i ni cael bwyta eleni, ar wahan i’r planhigion salad.

Tuesday, 19 May 2015

Y gog: o’r diwedd!


Treuliais rhan o fore Sul yn y gwarchodfa lleol.  A dyna lle glywais y gog, o’r diwedd.  Felly am y tro,  mae o leiau un gog o gwmpas yr ardal, a ro’n i, beth bynnag, yn falch iawn i’w glywed o.

Hefyd gwelsom titw’r wern, a dyma llun o’r cuddfan.  


Mae’r rhain yn debyg iawn I ditw’r helyg – a dwi ddim yn medru dweud y gwahaniaeth, ond mae’r arbennigwyr yn y gwarchodfa yn dweud wrthaf bod na ddim ditw’r helyg wedi eu gweld am dipyn, felly dwi bron yn siwr mae titw’r wern ydy o, ond falle mi wnai roi y llun i fewn i iSpot I weld.  A mae'r aderyn yn llawer fwy lliwgar a hardd na mae o'n edrych yn y llun.

Ag o cuddfan arall, sydd yn edrych ar draws un o’r llynnoedd, dyma lluniau o greyr las (efallai rhai ifanc?) ag o gwyach fawr gopog – sydd yn ymddwyn yn ymosodol, yn isel iawn yn y dwr.  R’oedd telor y cyrs i’w weld fama hefyd (ond wnes i ddim lwyddo i gael llun).  Mae’r gog yn defnyddio nyth y delor yma yn aml.  Tybed os dyma lle bydd wyau y gog y clywais i yn cael eu  ddodwy?.  Ac i orffen dyma llun hyfryd o’r delor yma gan Dawn – dwi’n dilyn ei flog hi a mae hi’n tynnu lluniau ardderchog

Friday, 15 May 2015

Adar lleol a gwarchodfa lleol

Fel dwi wedi sôn o’r blaen, mae fy ngŵr a fi yn aelodau o’r gwarchodfa natur lleol: gwarchodfa wedi cael ei wneud o weddillion y pyllau graean (gravel pits? Oes geiriau gwell?).  Dyma rhai o luniau o’r gwarchodfa: llunoedd a choetiroedd gwlyb ydy’r rhan fwyaf. 
Mae’r gwarchodfa newydd cael ei brynu gan Milton Keynes Parks Trust.  Nos Ferched, roedd y cyfarfod flynyddol, a diddorol iawn roedd clywed am gynlluniau’r Par car ar gyfer y gwarchodfa.  Mae’r gwarchodfa wedi bod o dan adain cyngor MK nes i’r Parc cymryd drosodd – a doedd y cyngor ddim wedi gwneud llawer o reolaeth ar y lle dros y flynyddoedd, oherwydd diffyg arian, ond rŵan bydd pethau yn newid.

A fel roedden yn eistedd yn y cyfarfod yn y brif ystafell – roedd tylluan wen i’w weld, trwy’r ffenestr, yn hela.  Y gyntaf i fi ei weld eleni.  Aderyn hardd iawn, sydd ddim yn gwneud yn dda iawn y dyddiau yma.  Ond, yn y gwarchodfa, cafodd flwyddyn dda iawn llynedd.
Yn fama, dwi’n clywed y gôg fel arfer, ond eleni, dwi ddim wedi ei clywed.  Mae’n debyg roedd un yn canu ym mis Ebrill – ond ers hynny dim.  Felly dwi’n genfigenus pan dwi’n clywed am pawb yn clywed y gog yng Nghymru ar Galwad Cynnar – dim yn fama.  A dydy Gwanwyn ddim r’un fath heb glywed y gôg.