Ailddysgu

Monday 10 June 2024

Yn ol o'r Alban

 Gan fy mod am gyrraedd oed arbenning eleni - ia, rhif gydag 0, penderfynnais mynd am wyliau arbennig, i weld bywyd gwyllt yn y Cairngorms.  Ro’n wedi gweld hysbysebion am gwesty’r Grant Arms sydd yn arbenigo mewn gwyliau bywyd gwyllt.  Mae clwb adar a bywyd gwyllt yn gweithio allan o’r gwesty a sawl un sydd yn tywys tripiau bywyd gwyllt.  Roedd fy ffrind Jenny sydd yn byw rwan yn Vancouver yng Nghanada ac yn monitoro adar yn fodlon dod hefyd, a felly dyna be wnaethon ni.

 

Trefnais cael tywyswr lleol am ddau ddiwrnod i helpu ni ddarganfod beth oedd o gwmpas.  Dwi erioed wedi bod yn y Cairngorms o’r blaen, ac yn gobeithio gweld, efallai, a gylfingroes (crossbill) a falle sgwarnog mynydd, eryrod, gwalch pysgod, dyfrgwn a falle bele coed.  Optimistaidd!

 

Hen westy ydy’r Grant Arms - llawer mwy nac o’n wedi dychmygu, a mae o reit yn y dre, a sefydlwyd fel dre newydd yn 1765.  Mewn 10 munud fedrwch chi gerdded i’r goedwig mawr wrth yml y dref ac i’r afon Spey.  Aeth John ein tywyswr a ni i drio gweld eryrod ar ein dydd gyntaf, ond na, gwelson mohonon nhw.  Ond, gwelson ceiliogod grugiar ddu (er ei fod yn 11 yn y bore), sgwarnogod, y gylfinir a hefyd y gornchwiglen – a roedden yn ffodus hefyd i weld gwyach gorniog sydd yn nythwr prin ar lynnoedd yn ngogledd yr Alban.  Wnaeth o ddim aros i fi dynnu ei lun yn anffodus, ond dyma’r gornchwiglen.
 

A mae’r coedwigoedd mor mor wych!  Ond mwy am hynny tro arall.

Wednesday 22 May 2024

Be Nesa?

Nos Lun oedd y wers olaf o’r cwrs Gloywi: i fi beth bynnag, oherwydd byddaf ar fy ngwyliau pan ddaw’r wers olaf un.  Ers 2020 a’r cyfnod clo, a roddodd y cyfle i fi i wneud cwrs ar-lein dwi wedi cymryd 4 cwrs Cymraeg.  Dal Ati, dwywaith a Gloywi , mewn ymgais olaf i drio gwella fy ngramadeg!  Ac wedi gwneud Gloywi dwywaith hefyd!  Dwi’n cael y treigladau yn anodd o hyd, sydd yn rhyfedd ac yn rhwystredig, ond dyna fo. A gan fod y cyfle yna ( gan fy mod yn gwneud y cwrs Gloywi) cymerais yr arholiadau ar gyfer y Dystysgrif Sgiliau Iaith,  i herio fy hun dipyn.  Dwi’n sicr fy mod wedi dysgu rhai pethau trwy’r proses – ond dim yn siŵr faint, eto.

Felly bydd rhaid darganfod ffyrdd eraill, ar wahân i gwrs bob wythnos, o gadw at y Gymraeg a dim gadael iddi hi ddirywio.  Cyrsiau undydd Llundain, pan fedrai; cwrs arall gwahanol ar-lein? Mynychu Gŵyl arall, y clwb darllen, wrth gwrs a falle trio mynd ar gwrs yn Nhŷ Newydd. Braidd yn bell ond dwi’n meddwl base’n wych. 

Saturday 11 May 2024

Tystysgrif Iaith

Tybiaf fod y rhai ohonoch chi sy’n sgwennu go iawn yn sgwennu pytiau sydd yn cael eu gadael i un ochr.  Falle.  Yn bendant mae hyn yn digwydd gyda fy mlog.  Dwi’n dechrau post a dim yn ei orffen, am ba bynnag reswm. Dyma un yr oedd am sgwennu ym mis Ebrill:

 

Her

Ar y funud dwi’n gweithio’n galed i wella fy Nghymraeg.  Am ryw reswm penderfynais gofrestru ar gyfer y Dystysgrif Sgiliau Iaith.  I ddweud y gwir dwi YN gwybod pam.  Roedd cyfle gen i, oherwydd fy mod yn cymryd y cwrs Gloywi, a meddyliais fydd her yn dda i fi.

 

Felly, dwi wedi cwblhau y prawf llafar ar lein.  Y dasg honno oedd gwneud cyflwyniad.  Teitl fy nghyflwyniad oedd “Byw Drwy Gyfrwng y Gymraeg yn Lloegr”.  Cefais hwyl yn ei pharatoi, a dwi’n meddwl ei fod wedi mynd yn iawn. 

Mater arall ydy’r gwaith ysgrifennedig.  Fel wyddoch chi, dwi’n gnweud llawer o gangymeriadau yn fy Nghymraeg.

 

Dwi wedi gorffen y proses erbyn hyn.  Yn dilyn y cyflwyniad oedd arholiad ysgrifennedig yng Nghaerdydd, ac wythnos diwethaf, es i aros gyda fy ffrind Gareth am noson yn sir Morgannwg, a mynd i Gaerdydd i sefyll yr arholiad.  A dyna fo, wedi ei wneud.  Doedd o ddim i’w weld yn rhy ddrwg, ond fel bob tro, dwi’n ysu i fod yn fwy huawdl yn y Gymraeg, ond efalle mai gobaith caneri ydy cyfathrebu yn dy ail iaith yr un fath ac yn dy famiaith.

 

Tra yn yr ardal cefais ymweld â San Ffagan ag eglwys San Illtud.  Gwych!

Saturday 27 April 2024

Glaw

 Am law.  Fel arfer dwi’n mynd â Teo am dro, y peth gyntaf yn y bore, ond heddiw mae hi’n stidio bwrw.  Mae’r gwanwyn wedi bod mor wlyb ac mae hi wedi bod yn oer yn ddiweddar hefyd.

 

Er hynny, mae’r ardd wedi bod yn edrych yn dda gyda’r honesty a’r tiwlips piws, a hyd yn oed yr iris yn dechrau blodeuo.  Ddoe, sylwais fod gymaint o flodau ar y goeden celyn sydd yn y gornel.  Arwydd o lawer o aeron coch efallai? Llwyddais i dorri un lawnt dydd Gwener, wrth wybod byddai glaw yn dod, ond mae dwy arall i dorri ac wedyn, yn debyg, byddant yn cael eu gadael, ym mis Mai fel rhan o’r cynllyn “Mai di-dor”.  A gobeithio bydd y glaw yn cilio am dipyn!

Monday 22 April 2024

Y Dderwen

 Roedd ddoe yn ddiwrnod hyfryd lle'r oedd Gwanwyn yn ei anterth. (Erbyn heddiw mae hi yn bwrw eto...) Ar fore Sul, os ydy o’n bosibl dwi’n trio mynd am dro am ryw awren cyn brecwast. Fi a’r ci.  Wrth adael y comin, cerddon ar hyd llwybr bach sydd yn arwain at berllan gymunedol a chyn hynny hen dderwen.  Dwi mor hoff o goed dderwen, ac mae cymaint o fywyd gwyllt yn byw mewn neu’n gysylltiedig â choeden dderw.


 

Mae hon yn siâp hyfryd hefyd ac yn hardd ym mhob tymor.  Dyma hi ym mis Medi.  Ac ym mis Tachwedd.
Dwi’n teimlo’n ffodus iawn bod gymaint o harddwch o’n cwmpas yma.

Friday 5 April 2024

garddio a'r Gwanwyn

Dwi wedi bod yn gweithio yn yr ardd yn ddiweddar:  h.y. yn ystod yr adegau pan nad ydy hi’n bwrw, oherwydd bod y tywydd glawog yn parhau: ac mae hi wedi bod yn wyntog hefyd weithiau.  Ond dan ni’n ffodus yn famau.  Mae’r pridd yn eithaf ysgafn a dydy hi ddim yn dal dŵr.  Dwi wedi gwagio’r biniau compost ac wedi cael compost da i fynd ar y pridd fel haen. Mae hyn yn rhan o arddio heb balu.


Tyfais rhai pethau yn y tŷ gwydr i ddechrau.  A rŵan mae ‘r sbigoglys a’r persli yn y pridd, a’r tomatos a’r aubergines a’r pupurau yn dod ymlaen yn y tŷ gwydr ond rhaid amddiffyn yr aubergines o falwod.  A gwelais gyda boddhad bod penbyliaid yn ffynnu yn y pwll ar ôl llawer o’r grifft marw. 

 Ac mor braf ydy gweld y bylbiau yn dod allan – dim ots be mae’r tywydd yn gwneud.  Prynais tiwlips a oedd yn newydd i fi, ac maen nhw’n blodeuo yn gynnar eleni. 

I ddweud y gwir, mae’r gwanwyn yn gynnar eleni.  Er bod y tywydd ddim wedi bod yn wych, dan ni ddim wedi cael llawer o rewogydd chwaith, ac mae hyd yn oed clychau’r gog yn dechrau blodeuo yn y parc yn y ddinas.
Saturday 23 March 2024

Y titw tomos las yn nythu

 Mae’r tywydd ansefydlog yn parhau.  Weithiau, haul a tywydd cynnes, a wedyn, mewn chwinciad, cawod eitha trwm.  Dwi wedi bod yn cadw lygad ar goeden fedwen lle fu titw tomos las yn nythu llynedd.  Welais mo’r nyth tan mis Mai - a dyma llun o’r aderyn yn gwneud ryw waith cartref, yn clirio’r nyth allan.  
Y cwestiwn oedd a fyddai’r aderyn yn dod yn ol i nythu yn yr un lle eleni?  Gwn fod adar yn defnyddio’r un blwch o flwyddyn i flwyddyn, ond mewn twll yn y fedwen mae’r nyth yma.  Felly tybed?


Cefais yr ateb yn gynharach yn y mis pan welais aderyn yn mynd i fewn ac allan o’r twll. Ond dydy o ddim yn llun da, yn anffodus.A bore ’ma gyda’r tywydd mor oer (ar ol dydd cynnes ddoe) doedd dim arwydd o’r adar o gwbl.  Falle eu bod yn swatio'n gynnes yn y goeden.  Gobeithio byddan nhw yn llwyddo.